ÚVOD

 

Konkurencieschopnosť turistických destinácií vo veľkej miere závisí od schopnosti uspokojenia informačných potrieb aktérov cestovného ruchu, ktoré môžu byť uspokojené prostredníctvom infraštruktúr a služieb informačných komunikačných technológií. Prístup k vysoko kvalitným trhovým dátam a schopnosť využiť následne vyťažené informácie pre prijatie úspešných rozhodnutí môže mať rozhodujúci význam pre manažment destinácie.  Ako mnohí ste sa určite stretli s obmedzeniami pri využívaní verejných dát, problémami pri manuálnom zbere dát v teréne, časovou náročnosťou pri spracovaní získaných informácií alebo vizualizáciou následného obrazu destinácie. Platforma DBIS ponúka organizáciám destinačného manažmentu, informačným kanceláriám a aktérom cestovného ruchu bezplatnú pomoc so získavaním primárnych a sekundárnych dát na úrovni destinácií, ako aj s následným spracovaním. 

Riešiteľský kolektív projektu „Vývoj interaktívneho business intelligence systému na podporu komplexného rozhodovania a plánovania v trhových podmienkach cestovného ruchu“ Vás pozýva na konferenciu DiDM 2016.

Medzinárodná konferencia „Dáta v destinačnom manažmente 2016“ organizovaná v Košiciach sa bude venovať problematike využívania dát a s nimi spojenými témami.

 

 

V mene riešiteľského kolektívu

Ing. Branislav KRŠÁK, PhD.

zodpovedný riešiteľ projektu APVV 14 0797


PROGRAM VYŽIADANÝCH PREDNÁŠOK

12:35 - 12:55 - REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV  

13:00 - 13:10 - Branislav KRŠÁK (TUKE): Otvorenie konferencie  privítanie účastníkov

                           

Odborný asistent Oddelenia geo a montánneho turizmu (Fakulta BERG, TUKE) ako vedúci riešiteľ projektu DBIS Vás privíta a oboznámi s hlavnými motívmi DiDM 2016.                                                   

 

13:10 - 13:20 - Lenka VARGOVÁ JURKOVÁ (KOCR KR): Destinačný manažment v Košickom kraji                           

                           

Riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu - Kosice region, Vás prevedie aktuálnym stavom cestovného ruchu v Košickom kraji prostredníctvom indikátorov výkonnosti, oboznámi s plánmi v destinačnom manažmente na krajskej úrovni a zoznámi Vás s benefitmi aplikácie Košice región v mobile.  

 

13:20 - 13:30 - Jaroslav TEŠLIAR (ARR KE): Adaptívne regionálne plánovanie 

                         

Riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, Vás zoznámi s princípmi adaptívneho plánovania, potreby zohľadňovania nových hrozieb na lokálnej a regionálnej úrovni a barierámi z hľadiska absencie dát.

 

 

13:30 - 13:40: - Adriana ŠEBEŠOVÁ (KSK): Plánovanie a monitoring cyklotrás

                                   

Vedúca referátu cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja, ako krajská cyklokoordinátorka Vás uvedie do problematiky budovania cyklotrás 21. storočia spájajúcich Košický kraj s Európou a postavenia dát v procese plánovania cyklotrás. 

 

13:50 - 14:00 - Csaba SIDOR (TUKE): Misia projektu DBIS 

                            

Doktorand Oddelenia geo a montánneho turizmu (Fakulta BERG, TUKE) a člen riešiteľského kolektívu projektu DBIS Vás zoznámi s hlavnými motívmi, súčasnými a budúcim funkciami aktuálne vyvíjanej platformy DBIS, ako aj o jej možnostiach využitia aktérmi slovenského cestovného ruchu. 

 

14:00 - 14:10 - Michaela MACIK JÁNOŠÍKOVÁ (TVC): E-marketing v destinácii TOKAJ 

                               

Projektová manažérka Združenia Tokajská Vínna Cesta a koordinátorka úspešného projektu Tokaj je len jeden porozpráva o skúsenostiach so zavedením nových komunikačných nástrojoch destinácie Tokaj region v podobe portálu tokajregion.sk a mobilnej aplikacie Sprievodca Tokajom. 

 

14:10 - 14:20 - Mário MOLOKÁČ (TUKE): Limity monitoringu návštevníkov destinácie 

                         

Vedúci Oddelenia geo a montánneho turizmu (Fakulta BERG, TUKE) a člen riešiteľského kolektívu projektu DBIS Vás uvedie do problematiky získavania spätnej väzby a monitoringu turistov z hľadiska limitov únonosti zo strany turistov. 

 

14:20 - 14:30 - Peter BLIŠŤAN (TUKE): Tvorba máp z hľadiska dostupnosti pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu

Riaditeľ Ústavu geodézie, kartografie a GIS (Fakulta BERG, TUKE) a člen riešiteľského kolektívu projektu DBIS Vám priblíži problematiku tvorby účelových máp dostupnosti objektov cestovného ruchu, resp. objektov významných z hľadiska cestovného ruchu pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu.

 

14:30 - 14:40 - Tomáš MIŠČÍK (KOCR PSK): Aplikácia LEGENDARIUM (video príhovor)

                           

Marketingový manažér Krajskej organizácie cestovného ruchu - Severovýchod Slovenska predstaví výsledok gamifikácie ponuky prešovského kraja prostredníctvom interaktívnej aplíkácie Legendárium. 

 

14:40 - 14:45 - Pozvánka na T-systems Hackathon

14:45 -17:00 -  B2B - Otvorená diskusia v kaviarni Kásarne/Kulturpark

 

MODERÁTOR

Ľubomír ŠTRBA

 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

 

 

 

 


ORGANIZÁTOR

  

Oddelenie geo a montánneho turizmu

Ústav zemských zdrojov

Fakulta BERG

Technická univerzita v Košiciach

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

GESTORI KONFERENCIE

 

Ing. Branislav KRŠÁK, PhD.

zodpovedný riešiteľ projektu DBIS, FBERG, TUKE

 

doc. Mgr. Mário MOLOKÁČ, PhD.

vedúci Oddelenia geo a montánneho turizmu, FBERG, TUKE

 

doc. Ing. Ľubomír ŠTRBA, PhD.

Oddelenie geo a montánneho turizmu, FBERG, TUKE


 

ORGANIZAČNÁ KOMISIA

doc. Ing. Ľubomír ŠTRBA, PhD.

Oddelenie geo a montánneho turizmu, FBERG, TUKE

 

Ing. Ladislav HVIZDÁK, PhD.

Oddelenie geo a montánneho turizmu, FBERG, TUKE

 

Ing. Csaba SIDOR

Oddelenie geo a montánneho turizmu, FBERG, TUKE

 


 

SEKRETÁR KONFERENCIE

Korešpondenciu zasielať  e-mailom na:

 

E-mail: dataindm2016@gmail.com

Telefón: +421 (055) 602 2442

 

Oddelenie geo a montánneho turizmu

 Fakulta BERG

Technická univerzita v Košiciach

042 00 Košice, Slovenská republika


 

TÉMY KONFERENCIE

 

Využívanie dát v destinačnom manažmente

Dostupnosť verejných dát v cestovnom ruchu

Informačné a komunikačné technológie v destinačnom manažmente

Modelovanie znalostných štruktúr v destinácii

Geografické informačné systémy v monitoringu destinácií

Informačná kooperácia medzi aktérmi cestovného ruchu

Využitie open API sociálnych a turistických sietí


 

INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV

 

Účasť na konferencii je bez poplatkov.

Jazyk konferencie - slovenský.

 


INŠTRUKCIE PRE AUTOROV

V zmysle šablóny príspevku.

PowerPoint prezentácie by mali byť pripravené a prezentované v slovenčine.

Ústne prezentácie by nemali presiahnuť 10 minút, vrátane diskusie.

Možnosť registrácie príspevku „In Absentia“.

Príspevok by nemal presiahnuť 6 strán.

Vybrané príspevky budú publikované v:

 

 Economics and Business Management:

Data in destination management 2016

Special edition


DÔLEŽITÉ TERMÍNY

 

Registrácia účastníka: 11.11.2016

Registrácia abstraktu: 11.11.2016

Termín registrácie článku: 31.11.2016

 


;

MIESTO KONFERENCIE

 

 

 

Konferencia sa uskutoční v Košiciach, v priestoroch Kasárne/Kulturpark.

 

Budova Alfa

Kasárne Kulturpak

Kukučínova 81/2

040 01 Košice

 


 

KONFERENCIU PODPORILI

 

Konferencia bola podporovaná  Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-14-0797.

 

 

Dokumenty:
sablona-prispevok-didm-2016.docx (361.53 KB | DOCX)circular-didm2016.pdf (320.88 KB | PDF)