Csaba SIDOR 

(TUKE)

Misia projektu DBIS 

 

Doktorand Oddelenia geo a montánneho turizmu (Fakulta BERG, TUKE) a člen riešiteľského kolektívu projektu DBIS Vás zoznámi s hlavnými motívmi, súčasnými a budúcim funkciami aktuálne vyvíjanej platformy DBIS, ako aj o jej možnostiach využitia aktérmi slovenského cestovného ruchu.