ÚVOD

V rámci cestovného ruchu sú dáta jedným zo základných pilierov porozumenia nositeľov informácií pozdĺž hodnotového reťazca zdrojov destinácie a procesoch v nej. 

Riešiteľský kolektív projektu „Vývoj interaktívneho business intelligence systému na podporu komplexného rozhodovania a plánovania v trhových podmienkach cestovného ruchu“ Vás pozýva na 3. ročník konferencie DiDM 2018.

Cieľom konferencie je priniesť nové informácie o možnostiach využívania dát a s nimi spojených technológií, ako v prospech porozumenia potrieb turistov, tak aj  v prospech zjednodušenia práce poskytovateľov služieb a administrátorov destinácií pri zbere, spracovaní a vyhodnocovaní dát.

 

 

V mene riešiteľského kolektívu

doc. Ing. Branislav KRŠÁK, PhD.

zodpovedný riešiteľ projektu APVV 14 0797

 

 

PROGRAM KONFERENCIE

21.11.2018

Váš názor nás zaujíma

 

08:30 - 09:00 - Registrácia účastníkov 

   

09:00 - 09:05 - Privítanie účastníkov a hostí konferencie

 


 

09:05 - 09:20 - Zahájenie konferencie

Rastislav TRNKA

Predseda

Košický samosprávny kraj

 

Michal CEHLÁR

Dekan

Fakulta baníctva, riadenia, ekológie a geotechnológií 

Techcnická univerzita v Košiciach


 

09:20 - 10:10 - Meranie cestovného ruchu cez BIG DATA operátorov:

                         Anonymizovaný pohyb SIM kariet bez vyrušovania turistov

PREZENTÁCIA A

PREZENTÁCIA B

 

Igor PAULE

Riaditeľ odboru stratégie a analýz

Sekcia cestovného ruchu

Ministerstvo Dopravy a výstavby SR

Peter FUSEK

Sales Director

Market Lokator SR s. r. o.


 

10:10 - 10:30 - DBIS ako nástroj podpory využívania otvorených dát

PREZENTÁCIA

Csaba SIDOR

Oddelenie geo a montánneho turizmu

Fakulta baníctva, riadenia, ekológie a geotechnológií

Technická univerzita v Košiciach


 

10:30 - 10:50 - Cestovný ruch na Slovensku v zrkadle štatistických čísel

PREZENTÁCIA

Ján KOZOŇ

vedúci odboru štatistiky cestovného ruchu a energetiky

Pracovisko ŠÚ SR v Prešove


 

10:50 - 11:20 - PRESTÁVKA


 

11:20 - 11:40 - INSPIRE údaje a služby pre podporu cestovného ruchu

PREZENTÁCIA

Martin TUCHYŇA

odbor stratégie IKT | sekcia informatiky

Ministerstvo životného prostredia SR


 

11:40 - 12:00 -  Možnosti pro měření výkonů cestovního ruchu: spolupráce destinací s vysokou školou na sběru dat

PREZENTÁCIA

Petr JANEČEK

Katedra obchodu a cestovního ruchu

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích


 

12:00 - 12:20 - Bezkontaktne geodeticke meracie technologie pre dokumentovanie objektov a tvorbu ich 3D modelov

PREZENTÁCIA

Ľubomír KSEŇAK

Ústav geogézie, kartografie a geografických informačných systémov

Fakulta baníctva, riadenia, ekológie a geotechnológií

Technická univerzita v Košiciach

12:20 - 12:40 - Mapovanie jaskýň na Slovensku terestrickým laserovým skenovaním a digitálnou fotogrametriou

PREZENTÁCIA

 

Karol BARTOŠ

Ústav geogézie, kartografie a geografických informačných systémov

Fakulta baníctva, riadenia, ekológie a geotechnológií

Technická univerzita v Košiciach


 

12:40 - 12:45 - Ukončenie konferencie

Branislav KRŠÁK

Oddelenie geo a montánneho turizmu

Fakulta BERG

Technická univerzita v Košiciach


 

12:45 - 14:00 - Otvorená diskusia spojená s obedom

 

 


 

14:00 - 17:00 - WORKSHOP: 

                         Strojové učenie ako nástroj pre podporu kreatívnej ekonomiky

                         Charakteristika workshopu

PREZENTÁCIA

                         

Krzysztof PAMPUCH

Medialab Katowice

Katowice Miasto Ogrodów

Karol PIEKARSKI

Medialab Katowice

Katowice Miasto Ogrodów

 

 


ORGANIZÁTOR

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNER KONFERENCIE


 

GESTORI KONFERENCIE

 

doc. Ing. Branislav KRŠÁK, PhD.

zodpovedný riešiteľ projektu DBIS, FBERG, TUKE

 

doc. Mgr. Mário MOLOKÁČ, PhD.

vedúci Oddelenia geo a montánneho turizmu, FBERG, TUKE

 

doc. Ing. Ľubomír ŠTRBA, PhD.

Oddelenie geo a montánneho turizmu, FBERG, TUKE


 

ORGANIZAČNÁ KOMISIA

doc. Ing. Ľubomír ŠTRBA, PhD.

Oddelenie geo a montánneho turizmu, FBERG, TUKE

Ing. Adriana Šebešová

Odbor kultúry a cestovného ruchu, Košický samosprávny kraj

Ing. Csaba SIDOR, PhD.

Oddelenie geo a montánneho turizmu, FBERG, TUKE

 


 

SEKRETÁR KONFERENCIE

Korešpondenciu a registrácie zasielať  e-mailom na:

 

E-mail: didm2k18@gmail.com

Telefón: +421 (055) 602 2442

 

Oddelenie geo a montánneho turizmu

 Fakulta BERG

Technická univerzita v Košiciach

042 00 Košice, Slovenská republika


 

TÉMY KONFERENCIE

Využívanie dát v destinačnom manažmente

Dostupnosť verejných dát v rámci riadenia a výskumu odvetvia cestovnom ruchu

Informačné a komunikačné technológie v destinačnom manažmente

Modelovanie znalostných štruktúr v destinácii

Geografické informačné systémy v destinačnom manažmente

Informačná kooperácia medzi aktérmi cestovného ruchu

Otvorené štrukturované dáta v cestovnom ruchu

 


 

INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV

 

Účasť na konferencii je bez poplatkov.

Jazyk konferencie - slovenský/anglický.

 

 


INŠTRUKCIE PRE AUTOROV

V zmysle šablóny príspevku.

PowerPoint prezentácie by mali byť pripravené a prezentované v slovenčine.

Ústne prezentácie by nemali presiahnuť 20 minút, vrátane diskusie.

Možnosť registrácie príspevku „In Absentia“.

Príspevok by nemal presiahnuť 6 strán.

Vybrané príspevky budú publikované v:

 

 Economics and Business Management:

Data in destination management 2019

Special edition


DÔLEŽITÉ TERMÍNY

 

Registrácia účastníka: 16.11.2018

Registrácia abstraktu: 16.11.2018

Termín registrácie článku: 20.11.2018

 


;

MIESTO KONFERENCIE

Konferencia sa uskutoční v Košiciach, v priestoroch Kasárne/Kulturpark

v rámci medzinárodného festivalu

Budova Alfa

 

Kasárne Kulturpak

Kukučínova 81/2

040 01 Košice

 

 


 

KONFERENCIU PODPORILI

Konferencia bola podporovaná  Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-14-0797