Úvod

Účelom tohto jednoduchého návodu je napomôcť užívateľovi platformy DBIS využívať jej dotazníkový modul.

Na konci návodu je možné vzhliadnuť príkladové videá.

Vysvetlivky

Kontaktná osoba 1: veronika.sitarova@vucke.sk

Kontaktná osoba 2: csaba.sidor@tuke.sk

01 Prihlásenie

Pre prihlásenie je potrebné navštíviť stránku http://dbis.fberg.tuke.sk/ a použiť zaslané prihlasovacie údaje kontaktnou osobou 1 (Pozri video 01 Login).

*Ak Vám neboli zaslané prihlasovacie údaje napriek vyplneniu formulára so vstupnými údajmi (Apríl 2020), prosím kontaktujte kontaktnú osobu 2. V žiadnom prípade nevytvárajte novú registráciu.

02 Zoznam priradených dotazníkov

Pre nahliadnutie zoznamu priradených dotazníkov kliknite v hornom menu na DBIS LAB, následne na  položku DOTAZNÍKY A PRIESKUMU, následne na EXISTUJÚCE DOTAZNÍKY A REALIZOVANÉ PRIESKUMY (Pozri video 02 Navigácia).

*Prosím v tejto fáze nevytvárajte nové dotazníky a neupravujte priradené dotazníky. V prípade potreby úpravy dotazníka, doplnenia dotazníka prosím kontaktujte kontaktnú osobu 1.

03 Nastavenie dotazníka pre verejné zdieľanie

Na podstránke EXISTUJÚCE DOTAZNÍKY A REALIZOVANÉ PRIESKUMY kliknite v stĺpci na tlačidlo Nastavenia dotazníka, následne kliknite na tlačidlo REGENEROVAŤnásledne vypnite funkciu Vyžadovať GPS Polohu (Ak je zapnutá), následne klinkite na tlačidlo ULOŽIŤ (Pozri video 03 Nastavenie dotazníka).

*Vygenerovaná verejná adresa má platnosť 1 mesiaca. Po uplynutí platnosti je potrebné vygenerovať novú verejnú adresu. Zozbierané údaje sa z konta nestrácajú.  

04 Verejné zdieľanie dotazníka

Pre verejné zdieľanie je možné použit URL adresu v riadku 1. Postačí ho skopírovať a otvoriť v prehliadači zariadenia prostredníctvom ktorého anketár bude údaje zbierať. Pre zber údajov zariadeniami samotných respondentov je možné vygenerovať QR kód pre tlač (Pozri video 04 Generovanie QR). QR Kódy je možné zapracovať do jednoduchého plagátu/resp. letáku (Viď príklad) Respodent po naskanovaní QR kódu môže vyplniť dotazník na vlastnom zariadeni. QR kódy odporúčame vytlačiť v prípade malého množstva zariadení / anketárov najmä pre prípadné použitie jazykových mutácií dotazníkov. 

*Z dôvodu aktuálnej  epidemiologickej situácie odporúčame využívať QR kódy, resp. inštruovať ankétárov aby svoje zariadenie nedávali do rúk respondentom. 

05 Zber cez konto užívateľa

V prípade ak sú údaje zamestnancom / osobou pri ktorej je predpoklad nemanipulacie zberu údajov je možné vykonať zber údajov cez konto užívateľa. Vyhodou je jednoduché prepínanie medzi formulármi, napr. pri jazykových mutáciach formulárov. Pre zber cez konto užívateľa je potrebné na podstránke EXISTUJÚCE DOTAZNÍKY A REALIZOVANÉ PRIESKUMY kliknúť na tlačidlo FORMULÁR. Pre rýchle prepnutie medzi dotazníkmi je potrebné kliknút v rámci Formulára na tlačidlo ZMENIŤ DOTAZNÍK a následne vybrať požadovaný formulár (Pozri video 05 Zmena dotazníka). 

06 Vyplnenie dotazníka

Vyplnenie dotazníka prebieha jednoduchým klikaním. Po vyplnení dotazníka stačí kliknúť na tlačidlo odoslať. Po spracovaní dotazníka je možné formulár znovu vyplniť. ÚDAJE OZNAČENÉ ČERVENOU * sú povinné, bez ich vyplnenia dotazník nie je spracovaný (Pozri video 06 Vyplnenie dotazníka). V prípade ak respodent nie je ochotný komunikovať požadované povinné osobné údaje,  prosím zaznačte nasledovné údaje:
VEK: 99
POHLAVIE: MUŽ
PSČ: 9999
KRAJINA: SLOVENSKO
MESTO: TUKE
* V zriedkavých prípadoch pri prvom vyplnení webaplikácia zaznamená údaje ale vyhodí chybovosť, v takomto prípade stačí len v prehliadači stlačit tlačidlo späť na predošlú stránku a chyba sa odstraní, záznam nie je potrebne na novo vypĺňať. V prípade pretrvania chyby prosím kontaktujte kontaktnú osobu 2.
 

06 Priebežné sledovanie výsledkov

V rámci užívateľského konta, v sekcii EXISTUJÚCE DOTAZNÍKY A REALIZOVANÉ PRIESKUMY je možné priebežne sledovať výsledky zberu údajov. Po kliknutí na tlačidlo v stĺpci Zoznam respodentov je možné sledovať časové známky vyplnenia dotazníka (Individuálne detaily v tejto fáze sú vypnuté). Pre sledovanie výsledkov agregovaných odpovedí je potrebné v sekcii EXISTUJÚCE DOTAZNÍKY A REALIZOVANÉ PRIESKUMY kliknúť na tlačidlo v stĺpci Výsledky prieskumu. Pri oboch sekciach je možné filtrovať zbierané údaje (Pozri video 07 Monitoring výsledkov).

 .*Agregované výsledky z jednotlivých jazykových mutácií budú  a sprievodné správy budú vytvorené po ukončení zberu údájov prostredníctvom TUKE.

Záver

Pre určenie intervalu spolahlivosti dosiahnutej vzorky budete priebežne kontaktovaní zo strany kontaktnej osoby 1.

Ostatné sprístupnené sekcie vo Vašom konte obsahujú tzv. dummy data. V prípade technických otázok prosím kontaktujte kontaktnú osobu 2. 

01 Login

02 Navigácia

03 Nastavenie dotazníka

04 Generovanie QR

05 Zmena dotazníka

06 Vyplnenie dotazníka

07 Monitoring výsledkov