Názov projektu:Vývoj interaktívneho business intelligence systému na podporu komplexného rozhodovania a plánovania v trhových podmienkach cestovného ruchu

Evidenčné číslo projektu: APVV-17-0797

Žiadateľ : Technická univerzita v Košiciach

Akronym: DBIS

Odbor vedy a techniky: 50221 - Cestovný ruch

Začiatok riešenie projektu: 01.07.2015

Koniec riešenia projektu: 30.06.2018

Primárnym cieľom projektu je vývoj funkčného a plne automatizovaného pilotného Destinačného Business Intelligence Systému (ďalej len DBIS) - inteligentnej platformy na báze Living Lab pokrývajúcej územie destinácií Košického kraja. Cieľom DBIS destinácie Košického regiónu je podpora komplexného rozhodovania a plánovania budúcich aktivít rozvoja cestovného ruchu na základe:

  • monitoringu výstupov spracovaných dát v ohraničenom priestore destinácie cestového ruchu,
  • analýzy skutočného vývoja parciálnych trendov v destinácii cestovného ruchu,
  • rozhodovania sa na základe vzájomných vzťahov medzi ukazovateľmi výkonnosti destinácie cestovného ruchu,
  • plánovania prostredníctvom modelovania a testovania potenciálnej úspešnosti nových vstupov na trh destinácie v podobe rôznych rozvojových a inovatívnych aktivít cestovného ruchu (investičné zámery, služby, podujatia, nové atrakcie atď.),
  • rozvoja spolupráce s podnikmi súkromného sektora pôsobiacich na trhu cestovného ruchu  v destinácii prostredníctvom intenzívnejšej kooperácie na úrovni zdieľania dát a jednotného systému získavania spätnej väzby cieľových skupín (turistov a spotrebiteľov služieb CR).

„ Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-14-0797 “.