2017

 1. Open structured databases' use in destination management: Examples from Slovakia
 2. EaBM 15 2017 Special Issue od Destination Data Management 
 3. Korešpondenčný dátový model medzi kategorizáciou bodov záujmov OPEN STREET MAP a metodikou kategorizácie zdrojov cestovného ruchu
 4. Korešpondenčný dátový model medzi CPC_ISIC_NACE (CSV, SQL)
 5. Schéma ekonomiky cestovného ruchu z pohľadu metodík EU a OECD - UNWTO
 6. Univerzálna kategorizácia POI ako zdrojov cestovného ruchu (TXT. SQL)
 7. Základný extračný SQL príkaz z externej databázy Register účtovných uzávierok (slovensko.digital, 2017) pre profiláciu štruktúry lokálnej ekonomiky cestovného ruchu na úrovni destinácie Slovenský raj & Spiš v zmysle  Methodological manual for tourism statistics – Version 3.1. (European Union, 2014)/ Csaba Sidor (2017). (TXT, SQL
 8. SQL príkaz pre prepočet percentuálny podiel aktívnych aktérov lokálnej ekonomiky cestovného ruchu z externej databázy Register účtovných uzávierok (slovensko.digital, 2017) )/ Csaba Sidor (2017). (TXT, SQL)
 9. SQL  príkaz pre prepočet sezónneho vývoja počtu a štruktúry lokálnych aktérov cestovného ruchu na úrovni destinácii Dolnozemplínska  z externej databázy Register účtovných uzávierok (slovensko.digital, 2017) )/ Csaba Sidor (2017). (TXT, SQL)
 10. SQL  príkaz pre prepočet minimálneho a maximálneho počtu zamestnancov v zmysle NACE z externej databázy Register účtovných uzávierok (slovensko.digital, 2017) )/ Csaba Sidor (2017). (TXT, SQL)
 11. SQL príkaz pre kontrolu počtu povinných podnikateľských subjektov v cestovnom ruchu v zmysle Zákona 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na úrovni LAU2 podľa položiek v predmete činnosti z externej databázy Register právnických osôb (slovensko.digital, 2017) )/ Csaba Sidor (2017). (TXT, SQL)
 12. Priestorové ohraničenie destinácií v zmysle zákona 91/2010 o podpore cestovného ruchu v SHP formáte z externého zdroja: OSM contributors (2015)/ Csaba Sidor (2017).  (SHP, JPG)
Dokumenty:
nace-ruz.png (104.69 KB | PNG)prsc-gis.png (276.99 KB | PNG)